top of page

 

במבט ראשון מתגלים ציוריו של זהר בנוסח של המסורת הצרפתית האינטימית.

רק לאחר פענוח יותר יסודי מזהים בהם אלימות כבושה חרישית. ומאיימת.

למרות שמתוארים מצבים פשוטים מתרחשת למעשה בניית יצירה ובו בזמן הרס הדימויים בתוך ועל ידי החומר הפיקאראלי עצמו.

האפקט של התנגשות יוצר באופן פרדוכסלי סימביוזה בין אלמנטים מנוגדים.

רצועת אופקיות של צבע חורצות את כל המשטח הציורי גורמת לקריעה של המרחב כאילו רשת התהפכה בתוך המשטח הציורי המטופל ומונעת את השליית העומק.

יש בזה משום אזכור לסוג של פעילות על ידי סורק המאפשר התבוננות פנימית בגוף אנושי ללא צורך של חדירה פולשנית על ידי פריסתו לרצועות,ממד נוסף בציוריו של זהר כהן הוא המבט הפנימי , כלומר,הזיכרון.

דימויים וזיכרון מתערבבים,רצועות הצבע נארגות בתוך המשטח הציורי,נוצרת בסופו של תהליך יצירה אחידה הקשורה בנימים רבים למציאות.

הדימויים מסוננים על ידי פילטרים של הזיכרון הסלקטיבי המשחרר רק פרגמנטים,פיסות הזיכרון נקשרות זו בזו,מוחדרות לתוך החומר הציורי ומתאחדות.

באופן מטפורי תפקיד הרצועות דומה " לשיטוח בדימוי" פונקציה הנמצאת

 ב- " POTO-SHOP," הגורם בסופו של תהליך  של תהליך לאחידות היצירה.

                                                                                        

bottom of page